Algemeen
De SHT (Spoedzorg Huisartsen Twente), Beltstraat 70, 7512 AA te Enschede hecht grote waarde aan uw privacy. Wij verlenen onze diensten op Spoedposten in Enschede, Hengelo en Oldenzaal.

Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft onze post bepaalde plichten bij het verwerken van uw gegevens. Daarnaast gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook hebt u zelf bepaalde rechten. In dit privacyreglement willen we u uitleg geven over uw rechten en onze plichten.

Op onze Spoedposten kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het administratief en financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor onder andere de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wij hebben onze (software) leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze werkwijze
Onze Spoedposten zijn volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Onze werkwijze is als volgt:

 • De Spoedposten zijn verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen.
 • Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
 • Van uw contact met de Spoedpost verzorgt de Spoedpost een waarneembericht ten behoeve van uw medisch dossier bij uw huisarts. Dit waarneembericht heeft als doel een goede overdracht naar uw eigen huisarts te verzorgen.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Onze Spoedposten maken gebruik van een computersysteem voor het beheren van het elektronisch medisch dossier. Basisgegevens als naam, adres, telefoon, Burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd evenals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle contacten met de Spoedposten worden hierin geregistreerd. Het waarneembericht van uw contact met de Spoedposten worden de volgende ochtend in principe automatisch aan uw eigen huisarts verzonden.
 • Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
 • Gegevens uit uw dossier worden aan niet-zorgverleners verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op.
 • Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd.
 • Als u een beroep doet op één van uw rechten, dan wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Van een dergelijk verzoek wordt een korte aantekening in het dossier gemaakt.
 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het NIVEL kent een zeer strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties  en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening of passend binnen de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar. Opname van gesprekken worden 2 jaar bewaard en financiële gegevens 7 jaar. Camerabeelden worden na 3 weken verwijderd. Na deze termijnen zullen we uw gegevens verwijderen.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn en wettelijke bepalingen dit niet beperken (bijvoorbeeld WGBO, belastingwetgeving).
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij ons directiesecretariaat.

Website van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met ons via fg-huisartsenpost@bvThoon.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal uw boodschap behandelen. Deze functionaris zal met u contact opnemen en onze procedure hieromtrent verder toelichten. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.