Inleiding
Coöperatieve Spoedzorg Huisartsen Twente U.A. (hierna: SHT) verleent (spoedeisende) huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen aan u als patiënt op de locaties Enschede, Hengelo en Oldenzaal. SHT streeft ernaar om u zo goed mogelijke huisartsenzorg te verlenen. Daarvoor is het nodig dat SHT beschikt over informatie over u. Deze informatie noemt SHT ‘persoonsgegevens’. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar ook aan informatie over uw gezondheid. SHT vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom gaat SHT zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. SHT zorgt er dan ook voor dat uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving (in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming, de ‘AVG’) wordt behandeld.

In deze Privacyverklaring legt SHT uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en wat zij daarmee doet. Verder kunt u in deze Privacyverklaring lezen wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen over uw privacy.

Voor welke doelen verwerkt SHT uw gegevens?
SHT verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • om te zorgen voor goede huisartsenzorgverlening;
 • het voeren van de (financiële) administratie en het interne beheer van SHT;
 • het berekenen, het vaststellen en het innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan u geleverde huisartsenzorg;
 • het doen van een accountantscontrole;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • eventuele klachtenbehandeling en geschilbeslechting;
 • het verbeteren van de huisartsenzorgverlening en dienstverlening van SHT.
 • om u te informeren over de huisartsenzorgverlening van SHT;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; en
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Welke persoonsgegevens verwerkt SHT?
SHT verwerkt in dit verband ten hoogste de volgende persoonsgegevens van u:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • eigen huisarts;
 • BSN-nummer;
 • verzekeringsgegevens;
 • telefoongesprek opgenomen op band;
 • uw hulpvraag;
 • gegevens omtrent uw gezondheid en de door (de huisartsen van) SHT uitgevoerde verrichten; en
 • overige gegevens voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Rechtsgronden voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen:

 • als u hiervoor toestemming geeft;
 • ter uitvoering van de met u gesloten behandelingsovereenkomst en voor het interne beheer van de instelling;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (acute noodsituaties);
 • voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van SHT of een derde.

Gerechtvaardigd belang
Het gerechtvaardigd belang van SHT, zoals hierboven beschreven, is gelegen in:

 • het doen van kwaliteitsmetingen die er op zijn gericht om de kwaliteit van de door SHT te leveren zorg in zijn algemeenheid te verbeteren en te evalueren;
 • klachtenbehandeling.

 Het gerechtvaardigd belang van een derde, zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). SHT doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het NIVEL. Het NIVEL kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van SHT geen informatie waarmee u als patiënt direct geïdentificeerd kunt worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel/nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Als u niet wil dat uw persoonsgegevens in een specifiek geval (bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek door NIVEL) op basis van een gerechtvaardigd belang gebruikt worden, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe dat kan? Daarover leest u hieronder meer onder het kopje ‘Uw rechten’.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
SHT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo heeft SHT haar (software) leveranciers (verwerkers) zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Daarnaast heeft zij verschillende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder (maar niet alleen) het gebruik van de UZI-pas, het loggen van inzage door personen die werkzaam zijn bij of voor SHT, beveiligde dataverbindingen en het versleutelen van gegevens.

Welke personen werkzaam bij of voor SHT hebben toegang tot uw gegevens?
Alleen personen die uw persoonsgegevens echt nodig hebben voor hun werk, hebben (gedeeltelijk) toegang tot uw gegevens en mogen deze inzien en verwerken. Dit zijn alleen personen die:

 • direct betrokken zijn bij uw zorgverlening (bijv. de huisarts);
 • betrokken zijn bij de administratieve en financiële afwikkeling van de aan u te verlenen of verleende zorg;
 • betrokken zijn bij interne kwaliteitscontroles; en
 • betrokken zijn bij de afwikkeling van klachten.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens zijn bij SHT in vertrouwde handen. SHT deelt uw persoonsgegevens niet met anderen dan personen werkzaam bij of voor SHT (derden), tenzij:

 • u toestemming geeft voor de betreffende verstrekking;
 • u heeft gevraagd deze gegevens aan een derde te verstrekken;
 • SHT wettelijk verplicht is om deze gegevens te verstrekken;
 • de gegevensverstrekking noodzakelijk is om goede zorg aan u te verlenen en om de met u gesloten behandelingsovereenkomst te kunnen uitvoeren;
 • de gegevensverstrekking noodzakelijk is met het oog op het beheer van de instelling;
 • de gegevens noodzakelijk zijn in een rechterlijke procedure of klacht- of tuchtprocedure;
 • deze gegevens nodig zijn voor wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek en het vragen van uw toestemming in redelijkheid niet mogelijk is; of
 • de verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om ernstig nadeel aan uw gezondheid of die van een ander te kunnen voorkomen.

Bewaartermijnen
SHT houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Zo bewaart SHT:

 • gegevens uit uw medisch dossier: in beginsel 15 jaar;
 • opnames van telefoongesprekken: in beginsel 2 jaar;
 • camerabeelden; in beginsel 3 weken;
 • declaratie- en administratiegegevens: in beginsel 7 jaar;
 • een eventueel klachtdossier: een beginsel tot 2 jaar na beëindiging van het klachtdossier.

Uw rechten
Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. SHT zet de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door SHT verwerkte persoonsgegevens in te zien en hiervan een overzicht te ontvangen.

Correctierecht
U heeft het recht persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze gegevens niet juist zijn.

Vernietigingsrecht
U heeft het recht een vernietigingsverzoek in te dienen. SHT vernietigt in dat geval uw persoonsgegevens, tenzij SHT wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of het belang van SHT of van een andere derde zwaarder weegt dan uw recht op vernietiging van deze gegevens.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar kunt maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van SHT. Als u een dergelijk verzoek indient stopt SHT met de verwerking van deze gegevens, tenzij dwingende en legitieme gronden zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat SHT de verwekring van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • indien de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u geen verwijdering wenst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens;
 • indien SHT de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak; of
 • u in afwachting bent van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de door u aan SHT verstrekte gegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die SHT verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van een met u gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die SHT al in een digitale vorm verwerkt.

Uitoefening van uw rechten
Het uitoefenen van de bovengenoemde rechten is kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraagformulier op te vragen bij het directiesecretariaat van SHT.
Contactgegevens: Spoedzorg Huisartsen Twente, Postbus 1084, 7500 BB Enschede.

Termijnen
SHT beantwoordt uw verzoek om (een van) uw rechten uit te oefenen binnen één maand. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal SHT u hierover binnen één maand informeren. Het is mogelijk dat vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn door SHT verlengd wordt met twee maanden. Dit betekent dus dat de beantwoordingstermijn in bepaalde gevallen kan oplopen tot maximaal drie maanden.

Identificatie
SHT vraagt bij alle verzoeken om een bewijs van uw identiteit. Dit doet SHT onder meer om te voorkomen dat SHT persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of de verkeerde persoonsgegevens wijzigt of verwijdert.

Individuele afweging bij ieder verzoek
SHT beoordeelt ieder verzoek zorgvuldig. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn die maken dat SHT aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. SHT zal ieder verzoek steeds op basis van de individuele omstandigheden van het geval beoordelen. Mocht SHT aan een bepaald verzoek niet kunnen voldoen, dan zal SHT dit natuurlijk gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris gegevensbescherming
SHT heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw I. Moes. Zij houdt als FG intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert SHT over de privacywetgeving. Daarnaast is zij als FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. U kunt contact met haar opnemen via het volgende e-mailadres:
fg-huisartsenpost@bvThoon.nl.

Overige opmerkingen over de werkwijze van SHT
SHT wenst u verder op de hoogte te stellen van de volgende zaken:

 • SHT is verplicht zorgvuldige aantekeningen van uw hulpvraag, de geboden zorg, verwijzing, medisch of nazorg in een (medisch) dossier vast te leggen;
 • van uw contact met de huisartsenpost van SHT verzorgt SHT een waarneembericht ten behoeve van uw medisch dossier bij uw huisarts. dit waarneembericht heeft als doel een goede overdracht naar uw eigen huisarts te verzorgen;
 • alle personen werkzaam bij of voor SHT zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van SHT te verbeteren neemt SHT telefoongesprekken op;
 • Voor uw veiligheid en de veiligheid van de medewerkers van SHT worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd;
 • SHT maakt op de website van SHT gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestande dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van SHT of die van betreffende derde partijen teruggestuurd worden.
 • deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van SHT zijn verbonden. SHT kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. SHT raadt u daarom aan om de privacyverklaring van deze website lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop SHT omgaat met uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met SHT via
fg-huisartsenpost@bvThoon.nl/.
De FG van SHT zal uw boodschap aannemen en contact met u opnemen om de verdere procedure toe te lichten.

De FG kan u eventueel doorverwijzen naar de directie van SHT om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Mocht u er met de directie van SHT niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
SHT behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigen zullen door SHT worden bekendgemaakt via haar website www.sht.nl. Hier is ook de meest actuele versie van deze Privacyverklaring te raadplegen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van de wijzingen op de hoogte bent.

Het kan zo zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met u op voordat wij uw persoonsgegevens gaan gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om u (indien van toepassing) de kans te bieden uw deelname te weigeren.